Savet roditelja

Nadležnosti Saveta roditelja

 Savet roditelja obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sednicama koje su javne i kojima mogu prisustvovati ostali roditelji učenika i nastavnici.

Sednice saziva i njima rukovodi predsednik Saveta roditelja. Prvu sednicu u tekućoj školskoj godini saziva direktor škole.

Savet roditelja:

1) predlaže predstavnike roditelja učenika u Školski odbor i druge organe Škole;

2) predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge timove Škole;

3) predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada;

4) učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika;

5) razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju;

6) razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti Škole;

7) predlaže Školskom odboru namenu korišćenja sredstava prikupljenih od roditelja;

8) razmatra i prati uslove za rad Škole, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu učenika;

9) učestvuje u postupku propisivanja mera, načina i postupka zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u Školi i svih aktivnosti koje organizuje Škola;

10) daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;

11) upućuje svoje predloge, pitanja i stavove direktoru, školskom odboru i stručnim

organima Škole;

12) sarađuje sa školom oko organiѕovanja ishrane učenika u okviru školskog objekta

13) donosi poslovnik o svom radu.

 

Savet roditelja pored poslova iz stava 1. ovog člana razmatra i učestvuje i u izvršavanju i sledećih zadataka:

· razmatra, predlaže i daje mišljenje u vezi organizovanja društvenog, zabavnog i sportskog života učenika; zaštite životne sredine, itd.;

· podstiče angažovanje roditelja u rešavanju pitanja od uticaja na rad i rezultate rada škole;

· organizuje i sprovodi saradnju sa nadležnim organima u opštini, a posebno sa odgovarajućim ustanovama, radi obezbeđivanja efikasnijeg zajedničkog rada u rešavanju pojedinih pitanja organizacije i rada škole;

· organizuje učešće roditelja u realizovanju programa kulturne i javne delatnosti škole;

· obezbeđuje učešće roditelja u tribini za roditelje;

· angažuje se na prikupljanju finansijskih sredstava za fond ekskurzija odeljenja, odnosno škole, radi stvaranja približno jednakih materijalnih uslova za sve učenike škole, odnosno odeljenja;

· aktivno se uključuje u izvršavanju programa međuškolske saradnje.

· razmatra i druga pitanja utvrđena zakonom, podzakonskim aktima i ovim statutom.

 

Izvor: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja